EXPERTISE TEAM JONGE KIND

Voor baby, dreumes, peuter & kleuter

Niet alle kinderen ontwikkelen zich zoals verwacht. Door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling van kinderen positief beïnvloed worden. Het INTER-PSY Expertise Team Jonge Kind (ETJK) biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan jonge kinderen (o tot 6 jaar).  Het INTER-PSY Expertise Team Jonge Kind is een multidisciplinair team, bestaande uit de volgende disciplines: kinder- en jeugdpsychiater, arts, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, orthopedagoog/psycholoog, Infant Mental Health (IMH)-specialist, specialistisch ambulant begeleider, speltherapeut en casemanager. De mogelijkheid bestaat om een logopedist en/of fysiotherapeut te betrekken.

Wat bieden wij?

Eerst wordt beoordeeld wat de oorzaak van het probleem is: We doen diagnostiek. Deze kan bestaan uit ontwikkelingsonderzoek,  niveaubepaling, gestructureerd spelcontact, thuisobservatie, observatie op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, observatie van ouder-kind interactie en het afnemen van een ontwikkelingsanamnese. Indien nodig wordt er ook lichamelijk, motorisch en/of logopedisch onderzoek gedaan.

Behandelingen

De behandeling kan bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:

  • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
  • Ouderbehandeling
  • Thuisbehandeling
  • Vroegstimulering: BEER interventie, VIPP-Auti, PRT-behandeling en JASPER-training
  • Speltherapie, traumabehandeling, behandeling van de ouder-kind interactie
  • Medicamenteuze behandeling

Aanmelden en contact

Wanneer u bij INTER-PSY behandeld wilt worden, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts, een medisch specialist of de gemeente (via het Centrum voor Jeugd & Gezin of via het sociale wijkteam) kunnen verwijzen. Klik hier voor het overzicht met actuele wachttijden.

Bij vragen rondom een aanmelding kunt u contact opnemen via telefoonnummer 050- 3643409 of e-mail infant@inter-psy.nl. Elke werkdag van 13.00-13.30 uur houdt het INTER-PSY Expertise Team Jonge Kind telefonisch spreekuur. Ook ouders kunnen dan contact opnemen.

Voor wie?

Het INTER-PSY Expertise Team Jonge Kind biedt hulp aan jonge kinderen van 0 tot 6 jaar bij wie er zorgen zijn over de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. Er kan ook sprake zijn van gedragsproblemen, een (forse) ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/ of een autismespectrumstoornis (ASS). Het INTER-PSY Expertise Team Jonge Kind is gespecialiseerd in ASS op zeer jonge leeftijd en ASS bij meisjes. Ook is er veel expertise op het gebied van trauma en ouder-kind interactie.

Waar en wanneer?

Diagnostiek en behandeling vinden in principe op de locatie in Groningen plaats. Indien noodzakelijk kan, in overleg, een uitzondering gemaakt worden voor clusterdiagnostiek (meerdere onderzoeken per dagdeel) op een andere locatie van INTER-PSY. Ook kan diagnostiek in overleg plaatsvinden bij het consultatiebureau of gespecialiseerde vormen van dagopvang (MKD & KDC).

Locatie Expertise Team Jonge Kind
Friesestraatweg 213-C
9743 AD Groningen