WAT IS FAS OF FASD?

Als een vrouw alcohol drinkt tijdens de zwangerschap kan dat de baby beschadigen. Het komt vaak voor dat alcohol genuttigd wordt wanneer vrouwen nog niet weten dat zij in verwachting zijn. Soms is het zo dat vrouwen het moeilijk vinden te stoppen met het nuttigen van alcohol tijdens de zwangerschap of dat ze niet weten hoe schadelijk dit is voor het kind. De alcohol die een vrouw drinkt tijdens de zwangerschap komt in het bloed en via de placenta bij het ongeboren kind. In dat geval kunnen ernstige effecten bij het kind ontstaan.

Voorbeelden zijn:

  • Vroeggeboorte
  • Miskraam
  • Psychomotorische afwijkingen
  • Groeiafwijkingen
  • Moeizame ontwikkeling
  • Leerproblemen, lager IQ
  • Neurologische afwijkingen
  • Gedragsproblemen

Mentale en fysieke tekortkomingen

FAS (Foetaal Alcohol Syndroom) omvat de mentale en fysieke tekortkomingen bij kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan alcohol. Deze tekortkomingen zijn levenslang. Een diagnose is van groot belang voor de verdere ontwikkeling en begeleiding van het kind.

Er is geen veilige ondergrens voor alcoholgebruik in de zwangerschap, een kleine hoeveelheid alcohol kan het ongeboren kind al beschadigen. Men spreekt van FAS als er sprake is van problemen op drie gebieden: groeiproblemen, gezichtsafwijkingen en neurologische problemen (die zich o.a. in gedragsproblemen kunnen uiten). Bij FASD (Foetaal Alcohol Spectrum Disorder) hoeven niet op alle drie de gebieden problemen aanwezig te zijn. Dit
betekent niet altijd dat de problemen of beperkingen in het dagelijks leven minder ernstig zijn.

FASD Polikliniek

Bij INTER-PSY werken verschillende zorgverleners samen bij de diagnostiek van FAS(D), waarmee we zowel FAS als FASD aanduiden. Het FASD-team bestaat uit een kinderarts/GGZ-arts, een kinder- en jeugdpsychiater en verschillende gezondheidszorgpsychologen, basispsychologen en orthopedagogen.


Voor wie?

De FASD Polikliniek van INTER-PSY biedt voornamelijk diagnostiek aan kinderen en volwassenen met FAS(D). Heeft u een vermoeden dat u of uw kind FAS(D) heeft dan raden wij u aan eerst een afspraak te maken bij uw huisarts. De huisarts kan indien nodig doorverwijzen naar INTER-PSY voor nader onderzoek. Medisch specialisten, GGD arts, gemeente (CJG of casemanager) en voogden kunnen ook bij vermoedens van FAS(D) verwijzen.


Onderzoek

Een FAS(D)-onderzoek neemt 1 dagdeel in beslag en wordt gewoonlijk door drie teamleden uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een korte kennismaking met alle onderzoekers en fysieke metingen die door de (kinder)arts of (kinder)psychiater worden uitgevoerd. Bij de fysieke metingen worden onder andere foto’s gemaakt van het gezicht. Daarnaast vindt een uitgebreid gesprek plaats waarin de ontwikkeling en het huidig functioneren in kaart wordt gebracht. Dit gesprek vindt plaats met ouders/verzorgers of begeleiders dan wel naaste familieleden en afhankelijk van de leeftijd ook de betrokkene zelf. Na deze onderdelen gaat het team in overleg, waarbij u een korte pauze heeft.

Ter afsluiting heeft u een adviesgesprek met de betreffende teamleden die het onderzoek hebben uitgevoerd. Zij bespreken de bevindingen van het onderzoek met u. In de meeste gevallen kan er dan een uitspraak worden gedaan over de aan- of afwezigheid van FAS(D), soms is er echter nog aanvullende informatie nodig.

Wanneer de diagnose FAS(D) gesteld wordt bespreken we wat FAS(D) inhoudt en staan we stil bij de eventuele vragen die u heeft. Ook wordt besproken wat raadzaam is qua eventuele behandeling/hulpverlening.

In een enkel geval is aanvullende diagnostiek wenselijk, zoals een (neuro)psychologisch onderzoek, hiervoor kan een vervolgafspraak gemaakt worden. Een aantal weken na het FAS(D)-onderzoek vindt er een telefonisch gesprek plaats waarin ruimte is om verdere vragen te stellen over de diagnose, maar ook over het naar u opgestuurde onderzoeksverslag.

Behandeling
Tijdens de terugkoppeling direct na de dagdiagnostiek wordt psycho-educatie geboden. In samenspraak met patiënt en begeleiders kan besproken worden welke mogelijkheden er al dan niet binnen INTER-PSY zijn met betrekking tot een behandeltraject, afhankelijk van de verdere hulpvraag.

Er bestaat geen specifieke behandeling voor FAS(D), langdurige begeleiding is vaak wenselijk omdat het om blijvende problematiek gaat. Daarbij is het neerzetten van een duidelijke (dag)structuur en het voorkomen van overvraging van groot belang. Afstemming met al betrokken hulpverleners is ook mogelijk. Bij een vervolgtraject kan een behandelaar uit de reguliere behandellijn een beroep doen op de kennis van de leden van het FAS(D)-team.

Hoe kan ik mij aanmelden?
Er is altijd een verwijzing nodig. De volgende specialisten / instanties kunnen u of uw kind doorverwijzen naar INTER-PSY: huisarts, medisch specialist of voogd. Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen, via Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams.

Ter voorbereiding op een FAS(D) onderzoek is het belangrijk om groeigegevens (lengte, gewicht en hoofdomtrek) zo dicht mogelijk bij de geboorte op te zoeken en mee te brengen, indien dit mogelijk is.

Contact
Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact met INTER-PSY opnemen via 050 – 36 43 409 of info@inter-psy.nl.

Locatie FASD-poli
Friesestraatweg 213C
9743 AD Groningen